Shaimerdenova Nursulu

Kashkinov Zhenis

Ute Krause

Nurkanov Zharasbai

Kalybekova Aselkhan

Asan Miras

Shayakhmet Akylbek

Zhazykbayev Yergazy

Smailov Toleugazy

Seydahmet Yernur

Inzhevskaya (Morozova) Natalia

Elena Georgievna

Baraev Rushan

Alimzhanov Bayangali

Abeuova Zhanat